Правилник о изменама и допунама правилника о раду Сабора КСС из 2019. године

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О РАДУ

САБОРА КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА СРБИЈЕ, РЕГИОНА И ДИЈАСПОРЕ

 

 

Чл.1.

Овим Правилником о изменама и допунама Правилника о раду Сабора Кола срспких сестара Србије, региона и дијаспоре ( у даљем тексту: Правилник о изменама и допунама) мењају се и допуњују поједине одредбе Правилника о раду Сабора Кола срспких сестара Србије, региона и дијаспоре који је усвојен на седници оснивачке Скупштине Сабора Кола српских сестара Србије, региона и дијаспоре дана 19.05.2018.г. у Крагујевцу.

 

Чл.2.

 

У Правилнику о раду Сабора Кола српских сестара Србије, региона и дијаспоре ( у даљем тексту: Правилник о раду) испред чл.1. уписује се наслов који гласи: „ ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ“

 

Чл.3.

 

Испред чл.4. уписује се наслов који гласи: „ОРГАНИ САБОРА“

 

Чл.4.

 

Члан 4. Мења се игласи: „ Орагани Сабора су: СКУПШТИНА САБОРА и КООРДИНАЦИОНИ ОДБОР.

 

Скупштину Сабора чине:Чланице - председнице Кола српских сестара Србије, региона и дијаспоре које су потписале повељу о приступању Сабору.

 

 У случају одсутности председнице на Скупштини Сабора  замењује је потпредседница,а у случају одсутности председнице и потпредседнице Скупштини Сабора присуствује чланица Кола српскх сестара на основу одлуке Управног одбора.

 

Скупштином Сабора  председава председница  Кола срспких сестара града домаћина у коме се одржава Скупштина Сабора,  за период од 1.године, односно  до одржавања Сабора у неком другом граду.

 

Чл.5.

У чл. 5. после ст.1. уписује се нови ст.2. који гласи: „Ванредна седница Скупштина Сабора се може одржати и пре заседања годишње Скупштине Сабора, уколико то буду захтевале ванредне ситуације као што су: елементарне непогоде, земљотрес, поплаве и сл.“.

 

 

2.

 

У истом члану, после ст.2. уписује се ст.3. који гласи: „Ванредне седнице Скупштине се одржавају на предлог председавајуће или на предлог најмање 1/3 чланица-председница КСС Скупштине, учињен у писаној форми, уз образложење о разлозима за сазивање ванредне седнице Скупштине“

 

Чл.6.

У чл.6.ст.1.. у трећем реду, бришу се речи: „у трајању од 7 минута, и он може бити“.

У истом члану и ставу, у четвртом реду бришу се речи: „„power pooint“ презентацију“ и уместо њих се уписују речи: „препоручено, путем поште“.

 

У истом члану,после ст.3. уписује се нови ст.4. који гласи: „Скупштина Сабора усваја Правилник о раду као и његове Измене и допуне, орагнизује трибине, предавања, изложбе, књижевне вечери и др.“

 

У осталим одредбама, текст чл.6. остаје непромењен.

 

Чл.7.

У чл.7.ст.1. у превом реду, бришу се речи: „уплатом котизације „КСС домаћину““ и уместо њих се уписују речи: „уплатом новчаних средстава Колу српских сестара домаћину Скупштине Сабора“.

 

У истом члану, у другом реду брише се речи: „котизација ће се користити“ и уместо њих уписују се речи:“Новчана средства, из предходног става, ће се користити као материјална помоћ Колу српких сестара домаћину Скупштине Сабора ради припреме и организовања Сабора.“

 

У осталим одредбама, текст чл.7. остаје непромењен.

 

Чл.8.

У чл.8. после ст.3. уписује се нови ст.4. који гласи: „Одлуку о престанку чланства у Сабору може донети и  Коло српских сестара по сопственој одлуци.“

 

Чл.9.

 

После чл. 8. Уписује се нови чл.9. који гласи: „Координациони одбор координара радом Кола српских сестара која су потписала повељу о приступању Сабору, између два заседања Скупштине  Сабора.

 

Координациони одбор, сходно предходном ставу,  чине: 

 

  1. председница КСС  Крагујевац,

2.   председница КСС Ниш,

3.  председница КСС Прокупље,

      4.   председница КСС Пожаревац,

5.   председница КСС Куманово,

6.   председница КСС Врање,

7.   председница КСС  Ужице,

8.   председница КСС Суботица,

  1. представница Заједнице КСС Црне Горе

      10.  две представнице Сабора КСС Републике Српске

 

Координациони одбор се састаје по потреби, на позив председавајуће града домаћина у коме ће се одржати наредна седница Скупштине Сабора.

 

Начин заказивања седница Скупштине Сабора

 

Чл.10.

 

После чл.9. уписује нови чл.10.који гласи: „Скупштину Сабора сазива  председавајућа Скупштине Сабора, у граду у коме ће се одржати наредна Скупштина.

 

Председавајућа је дужна свим чланицама  Скупштине путем електронске поште, или телефоном или поштом, доставити позив за седницу Скупштине који садржи време и место одржавања седнице и то најкасније 15.дана пре дана одржавања седнице.

 

Председавајућа отвара седницу, утврђује број присутних, проверава да ли за седницу присуствује довољан број чланица за пуноважно одлучивање и објављује дневни ред.

 

На седници се ради по тачкама утврђеног дневног реда, па уколико нема предлога за измену или допуну истог, сматра се да је предложени дневни ред усвојен и прелази се на рад.

 

Након извештавања известиоца о предмету одлучивања по свакој тачки дневног реда, приступа се распреави.

 

Председавајућа даје реч пријављеним чланицама-председницама Кола срспских сестара за учешће  у расправи, па када утврди да је расправа по некој тачки дневног реда исцрпљена, председавајућа закључује расправу и позива чланице да поводом те тачке дневног реда донесу одлуку.

 

Одредбе о начину рада одржавања седнице Скупштине Сабора примењују се и у раду Координационог одбора“.

 

 

 

4.

 

Кворум и начин доношења одлука

 

Чл.11.

После чл.10. уписује се нови чл.11. који гласи: „ Скупштина пуноважно одлучује на сердници на којој  је присутна већина чланица-председница Кола српских сестара  која су потписале повељу о приступању Сабору.

 

На скупштини се доносе одлуке по правилу изјашњавањем, већином гласова  присутних чланица-председница.

 

На седници Скупштине се по правилу одлучује јавно.

 

Гласа се на тај начин што се чланице Скупштине изјашњавају „за“ или  „против“ предлога или се уздржавају од гласања о предлогу.

 

Уколико се присутна чланица приликом гласања не изјасни нити „за“ нити „против“ одређеног предлога, сматраће се да је била уздржана.

 

У случају да је гласањем утврђен исти број гласова „за“ и „против“, тада одлучује глас председавајуће.

 

Одредбе о кворуму и начину доношења одлука прописне за Скупштину примењују се и у раду Координационог одбора.“

 

Чл.12.

После чл.11. уписује се нови чл.12. који гласи: „Седници Скупштине могу присуствовати и остале чланице Кола српских сестара, учествовати у расправи без права одлучивања.

 

Када седници Скупштине присуствује потпредседница Кола Српских сестара, уместо одсутне председнице, тада о одлуци која се доноси гласа потпредседница. Ове одредбе се примењују истоветно и када седници Скупштине у одсуству председнице и потпредседнице  присуствује чланица Кола српских сестара  на основу њихове одлуке Управног одбора. „

 

Записник

 

Чл.13.

После чл.12. уписује се нови чл.13. који гласи: „ О раду седноце Скупштине води се и сачињава записник.  Записник води записничар кога одреди Скупштина.

 

 

5.

 

Записник садржи: дневни ред, главне податке о раду на седници, њеном току, а нарочито о предлозима о којима се расправљало и о донетим одлукама

 

Потписани записник се сматра изворником и чува у архиви  КСС  домаћина  Скупштине Сабора.

 

Одредбе о вођењу записника прописаног за седницу Скупштине примењују се и у раду Координационог одбора.“

 

Прелазне и завршне одредбе

 

 

Чл.14.

После чл.13. уписује се нови чл.14. који гласи: „Питања од значаја за рад Скупштине која нису уређена овим Правилником, могу да буду уређена његовим изменама и допунама које усваја Скупштина Сабора.

 

Овај Правилник о изменама и допунама Правиланика о раду Сабора Кола срспких сестара Србије, региона и дијаспоре ступа на снагу даном доношења на Скупштини Сабора, 18.маја 2019.г.“

 

У Нишу, 18.маја 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                       Председавајућа Сабора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Љиљана Стојановић