Правилник о раду Сабора Кола српских сестара Републике Србије, региона и дијаспоре

                                                                    1.

Добротворна удружења „Кола српских сестара“(у даљем тексту КСС) Републике Србије, региона и дијаспоре, могу на основу Одлуке Скупштине приступити „Сабору Кола српских сестара“ ( у даљем тексти Сабор КСС).

                                                                        2

Потписнице Повеље, свој рад заснивају на следећим  циљевима:

  • брига о људима, без обзира на нацију, веру и политичко убеђење,
  • ширење начела доброте, човекољубља  и родољубља,
  • пружање материјалне и друге помоћи социјално угроженим категоријама,
  • неговање националне, верске и културне традиције,
  • подстицање унапређења међуљудских односа,
  • брига о деци, старима, болеснима и немоћнима,
  • подстицање младих на укључивање на добровољни и добротворни рад,
  • утицање преко медија на савест и морал у друштвеној заједници,

 

                                                                        3.

Потписнице Повеље, ступањем у „Сабор КСС“ прихватају наведене циљеве и тешњом сарадњом делују на њихово остваривање, што подразумева:

  • међусобну сарадњу у осмишљавању заједничких пројеката и акција, као и њихову реализацију,
  • заједничко деловање, према другим организацијама сличног карактера, као и равноправност, међусобно поштовање и солидарност у раду.

 

                                                                          4.

Скупштину „Сабора КСС“ чине председнице КСС потписнице Повеље. У случају одсуствовања, председницу замењује  чланица Управе, по њеном овлашћењу .

„Сабором КСС“ председава председница КСС, града домаћина, у мандатном периоду од једне године.

                                                                          5.

 Годишња скупштина „Сабора КСС“ одржаваће се сваке године у неком од градова потписница Повеље, према редоследу пријављивања.

 

                                                                         6.

 На редовној годишњој скупштини „Сабора КСС“ учеснице подносе Извештај о најважнијим активностима током претходне године, као и план о заједничким активностима, на нивоу „Сабора КСС“ у наредном периоду. Извештај се подноси у трајању од 7 минути, и он може бити у писаној или електронској форми, кроз „power point“ презентацију.

Годишњи извештаји о раду појединачних  „КСС“, као и извештаји о    заједничким активностима унутар „Сабора КСС“,  чине Годишњи извештај Сабора Кола.

Годишњи извештај „КСС“ се односи на предходну годину, од 01.01 до 31.12 и доставља се најкасније до 31.03 текуће године и то председавајућем који је изабран за наредну годину, ради сачињавања Годишњег извештаја „Сабора КСС“.

                                                                          7.

Регистрација учесника „КСС“ на „Сабору КСС“, врши ће се уплатом котизације „КСС“ домаћину, најкасније 30 дана пре одржавања „Сабора КСС“. Котизација ће се користити за израду Годишњег извештаја „Сабора КСС“ и организацију „Сабора КСС“. Висину котизације одређује Коло домаћин – председавајући за ту годину.

Учеснице „Сабора КСС“ трошкове превоза и преноћишта сносе саме.

                                                                          8.

 Потпсница Повеље, може иступити из „Сабора КСС“, по одлуци Скупштине КСС. 

Чланство у „Сабору КСС“ може престати због непоштовања одредаба овог Правилника и нарушавањем угледа „ Сабора КСС“. 

 Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина Сабора КСС.