Правилник и изменама и допунама правилника о раду Сабора КСС

ПРАВИЛНИК O РАДУ

 

 САБОРА КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА СРБИЈЕ, РЕГИОНА И ДИЈАСПОРЕ

 

 

 

Чл.1.

Овај пречошћен текст Правилника о раду Кола српских сестара Србије, региона и дијаспоре садржи одредбе  Правилник о раду Сабора Кола срспких сестара Србије, региона и дијаспоре  који је усвојен је на оснивачкој Скупштини Сабора  Кола српских сестара Србије, региона и дијаспоре   19.05.2018 године у Крагујевцу  и Измене и допуне Правилника о раду Сабора Кола српских сестара Србије, региона и дијаспоре,  усвојене на Скупштини Сабора 18.05.2019 године у Нишу. 

 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ

 

Чл.1.

Добротворна удружење Кола српских сестара ( у даљем тексту: КСС) Републике Србије , региона и дијаспоре могу на основу Одлуке Скупштине приступити Сабору Кола српских сестара ( у даљем тексту Сабор КСС).

 

Чл.2.

Потписнице Повеље, свој рад заснивају на следећим циљевима:

 

- брига о људима, без обзира на нацију, веру и политичко убеђење,

- ширење начела доброте, човекољубља и родољубља,

- пружање материјалне и друге помоћи социјално угроженим категоријама,

- неговање националне , верске и културне традиције,

- подстицање унапређења међуљудских односа ,

- брига о деци, старима, болесним и немоћнима,

- подстицање младих на укључивање на добровољни и добротворни рад,

- утицање преко медија на савест и морал у друштвеној заједници.

 

Чл.3.

 

Потписнице Повеље ступањем у Сабор КСС прихватају наведене циљеве и тешњом сарадњом делују на њихово остваривање, што подразумева:

 

-међусобну сарадњу у осмишљавању заједничких пројеката и акција, као и њихову реализацију,

-заједничко деловање, према другим организацијама сличног карактера, као равноправност, међусобно поштовање и солидарност у раду.

 

2.

 

ОРГАНИ САБОРА

 

Чл.4.

 

 Орагани Сабора су: СКУПШТИНА САБОРА и КООРДИНАЦИОНИ ОДБОР.

 

Скупштину Сабора чине: чланице - председнице Кола српских сестара Србије, региона и дијаспоре које су потписале повељу о приступању Сабору.

 

 У случају одсутности председнице на Скупштини Сабора  замењује је потпредседница,а у случају одсутности председнице и потпредседнице Скупштини Сабора присуствује чланица КСС на основу одлуке њиховог Управног одбора.

 

Скупштином Сабора  председава председница  КСС града домаћина у коме се одржава Скупштина Сабора,  за период од 1.године, односно  до одржавања Сабора у неком другом граду.

 

Чл.5.

Годишња Скупштина Сабора КСС одржаће се сваке године у неком  од градова потписница Повеље, према редоследу пријављивања.

 

Ванредна седница Скупштина Сабора се може одржати и пре заседања годишње Скупштине Сабора, уколико то буду захтевале ванредне ситуације као што су: елементарне непогоде, земљотрес, поплаве и сл.

 

Ванредне седнице Скупштине се одржавају на предлог председавајуће или на предлог најмање 1/3 чланица-председница КСС Скупштине, учињен у писаној форми, уз образложењер о разлозима за сазивање ванредне седнице Скупштине.

 

Чл.6.

 

На редовној годишњој Скупштини Сабора КСС учеснице подносе извештај о најважнијим активностима током предходне године, као и план о заједничким активностима на нивоу Сабора КСС у наредном периоду. Извештај се подноси у писаној или електронској форми или препоручено путем поште.

 

Годишњи извештај о раду појединачних КСС као и извештаји о заједничким активностима унутар  Сабора КСС , чине Годишњи извештај Сабора Кола.

 

 

 

3.

 

Годишњи извештај КСС се односи на предходну годину од 01.01 до 31.12. и доставља се најкасније до 31.03. текуће године и то предсевајућој која је озабрана за наредну годину, ради сачињавања Годишњег извештаја Сабора КСС.

 

Скупштина Сабора усваја Правилник о раду као и његове Измене и допуне, орагнизује трибине, предавања, изложбе, књижевне вечери и др.

 

Чл.7.

 Регистрација учесница КСС на Сабору КСС врши се  уплатом новчаних средстава КСС домаћину Скупштине Сабора, најкасније 30 дана пре одржавања Сабора КСС.

 

Новчана средства, из предходног става, ће се користити  као материјална помоћ КСС домаћину Скупштине Сабора ради припреме и организовања Сабора као и за израду Годишњег извештаја Сабора КСС. Висину новчаних средстава одређује КСС домаћин – председавајући за ту годину.

 

Учеснице Сабора КСС трошкове превоза и преноћишта сносе саме.

 

Чл.8.

Потписница Повеље може иступити из Сабора КСС по одлуци Скупштне  КСС.

 

Чланство у Сабору КСС може престати због непоштовања одредаба овог Правилника и нарушавањм угледа Сабора КСС.

 

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина Сабора КСС.

 

Одлуку о престанку чланства у Сабору може донети и  КСС по сопственој одлуци.

 

КООРДИНАЦИОНИ ОДБОР

 

Чл.9.

Координациони одбор координара радом КСС која су потписала повељу о приступању Сабору, између два заседања Скупштине  Сабора.

 

Координациони одбор, сходно предходном ставу,  чине: 

 

  1. председница КСС  Крагујевац,

2.   председница КСС Ниш,

3.  председница КСС Прокупље,

       4.   председница КСС Пожаревац,

5.   председница КСС Куманово,

6.   председница КСС Врање,

7.   председница КСС  Ужице,

8.   председница КСС Суботица,

       9.    две председнице Заједнице КСС Црне Горе,

  1.    три председнице КСС из Републике Српске
  2.    председница КСС из Републике Хрватске и
  3.    председница из дијаспоре

 

Координациони одбор се састаје по потреби, на позив председавајуће града домаћина у коме ће се одржати наредна седница Скупштине Сабора.

 

Начин заказивања седница Скупштине Сабора

 

Чл.10.

 

Скупштину Сабора сазива  председавајућа Скупштине Сабора, у граду у коме ће се одржати наредна Скупштина.

 

Председавајућа је дужна свим чланицама  Скупштине путем електронске поште, или телефоном или поштом, доставити позив за седницу Скупштине који садржи време и место одржавања седнице и то најкасније 30. дана пре дана одржавања седнице.

 

Председавајућа отвара седницу, утврђује број присутних, проверава да ли за седницу присуствује довољан број чланица за пуноважно одлучивање и објављује дневни ред.

 

На седници се ради по тачкама утврђеног дневног реда, па уколико нема предлога за измену или допуну истог, сматра се да је предложени дневни ред усвојен и прелази се на рад.

 

Након извештавања известиоца о предмету одлучивања по свакој тачки дневног реда, приступа се распреави.

 

Председавајућа даје реч пријављеним чланицама-председницама Кола срспских сестара за учешће  у расправи, па када утврди да је расправа по некој тачки дневног реда исцрпљена, председавајућа закључује расправу и позива чланице да поводом те тачке дневног реда донесу одлуку.

 

Одредбе о начину рада одржавања седнице Скупштине Сабора примењују се и у раду Координационог одбора.

 

Кворум и начин доношења одлука

 

Чл.11.

 Скупштина пуноважно одлучује на сердници на којој  је присутна већина чланица-председница Кола српских сестара  која су потписале повељу о приступању Сабору.

 

На скупштини се доносе одлуке по правилу изјашњавањем, већином гласова  присутних чланица-председница.

 

На седници Скупштине се по правилу одлучује јавно.

 

Гласа се на тај начин што се чланице Скупштине изјашњавају „за“ или  „против“ предлога или се уздржавају од гласања о предлогу.

 

Уколико се присутна чланица приликом гласања не изјасни нити „за“ нити „против“ одређеног предлога, сматраће се да је била уздржана.

 

У случају да да је гласањем утврђен исти број гласова „за“ и „против“, тада одлучује глас председавајуће.

 

Одредбе о кворуму и начину доношења одлука прописне за Скупштину примењују се и у раду Координационог одбора.“

 

Чл.12.

Седници Скупштине могу присуствовати и остале чланице Кола српских сестара, учествовати у расправи без права одлучивања.

 

Када седници Скупштине присуствује потпредседница Кола Српских сестара, уместо одсутне председнице, тада о одлуци која се доноси гласа потпредседница. Ове одредбе се примењују истоветно и када седници Скупштине у одсуству председнице и потпредседнице  присуствује чланица Кола српских сестара  на основу њихове одлуке Управног одбора. „

 

Записник

 

Чл.13.

 О раду седноце Скупштине води се и сачињава записник.  Записник води записничар кога одреди Скупштина.

Записник садржи: дневни ред, главне податке о раду на седници, њеном току, а нарочито о предлозима о којима се расправљало и о донетим одлукама.

Записник потписује председавајућа Сабора КСС и записничар.

Потписани записник се сматра изворним и чува у архиви  КСС  домаћина  Скупштине Сабора.

 

Одредбе о вођењу записника прописаног за седницу Скупштине примењују се и у раду Координационог одбора.

 

Прелазне и завршне одредбе

 

 

Чл.14.

Питања од значаја за рад Скупштине која нису уређена овим Правилником, могу да буду уређена његовим изменама и допунама које усваја Скупштина Сабора.

 

Овај пречишћен текст Правилника о раду Сабора Кола срспких сестара Србије, региона и дијаспоре ступа на снагу даном доношења његових измена и допуна на Скупштини Сабора, 18.маја 2019.г.

 

У Подгорици , 01.октобар  2022.год.